Integritetspolicy

Nedan finns en beskrivning av hur vi samlar in, använder och hanterar informationen, inklusive personlig information, som du förser oss med, och som genereras som en del av det avtal som bildas när du använder våra tjänster och produkter. Select Telecom AB, registreringsnummer 559199-3976, är personuppgiftsansvarig och ansvarig för hur behandlingen och hanteringen av personuppgifter går till.

Bearbetad information

Kunddata

Kunddata är personuppgifter kopplade till Tjänsten – t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Den innehåller även information om vilken Tjänst du använder, och hur du använder dem, beställning, användar-ID, lösenord och annan information som du har lämnat när du har varit i kontakt med oss.

Trafikdata

Trafikdata är personuppgifter kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata används med syftet att skicka elektroniska meddelanden via ett elektroniskt kommunikationsnätverk när du använder Tjänsterna. Trafikdata används också för att fakturera din användning av Tjänsterna och visar till exempel vem du har kommunicerat med, när kommunikationen startade och slutade, kommunikationens varaktighet och vilka nätverk som användes.

E-postdata

E-postdata är data som text och bilagor i e-postmeddelanden som skickas eller tas emot på e-postkonton som har integrerats med Telink-appen av Kunden. För närvarande stöds integrationer med Office 365-e-postkonton. Vi lagrar inte e-postmeddelanden på våra servrar. Vi delar inte heller sådan data med någon tredjepartstjänsteleverantör. Av hastighetsskäl kan e-postdata cachelagras, i krypterad form, i klienten. Cachen rensas efter utloggning.

Ytterligare begränsningar för användningen av e-postdata: Trots allt annat i denna sekretesspolicy kommer användningen av dessa data att omfattas av dessa ytterligare begränsningar:

Select Telecom-tjänsterna använder endast åtkomst för att läsa, skriva, ändra eller kontrollera e-postmeddelanden (inklusive bilagor), metadata, rubriker och inställningar för att tillhandahålla en webbe-postklient som tillåter användare att skriva, skicka, läsa och bearbeta e-postmeddelanden och kommer inte att överföra denna e-postdata till andra om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra dessa funktioner, följa tillämplig lag eller som en del av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar.

Select Telecom-tjänsterna kommer inte att använda denna e-postdata för att visa annonser.

Select Telecom-tjänsterna kommer inte att tillåta människor att läsa denna data om vi inte har ditt bekräftande avtal för specifika meddelanden, att göra det är nödvändigt för säkerhetsändamål som att utreda missbruk, för att följa tillämplig lag eller för Telink-tjänstens interna verksamhet och även då endast när uppgifterna har aggregerats och anonymiserats.

”Kalender och kontaktdata”, är data från dina kontakter och kalendrar på konton som har integrerats med Telink-appen av Kunden. För närvarande stöds integrationer med G Suite- och Office 365-konton. Vi lagrar inte kalenderhändelsedata eller kontaktdata från anslutna konton på våra servrar. Vi delar inte heller sådan data med någon tredjepartstjänsteleverantör. Av hastighetsskäl kan kalender- och kontaktdata cachelagras, i krypterad form, i klienten. Cachen rensas efter utloggning.

Ytterligare begränsningar för användningen av Kalender och kontaktdata: Trots allt annat i denna integritetspolicy kommer användningen av dessa data att omfattas av dessa ytterligare begränsningar:

Select Telecom-tjänsterna kommer endast att använda åtkomst för att läsa, skriva, ändra eller kontrollera kalenderhändelser och kontakter för att tillhandahålla en webbklient som tillåter användare att skapa, redigera, läsa och bearbeta kalendrar och kontakter och kommer inte att överföra denna kalender och kontaktdata till andra om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla och förbättra dessa funktioner, följa tillämplig lag eller som en del av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar.

Select Telecom-tjänsterna kommer inte att använda denna kalender och kontaktdata för att visa annonser.

Select Telecom-tjänsterna kommer inte att tillåta människor att läsa denna data om vi inte har ditt bekräftande avtal för specifika meddelanden, att göra det är nödvändigt för säkerhetsändamål som att utreda missbruk, för att följa tillämplig lag eller för Select Telecom-tjänsterna interna verksamhet och även då endast när uppgifterna har aggregerats och anonymiserats.

”Tredjepartstjänstdata”, är data från externa tjänster som har integrerats med Select Telecom-appen av Kunden. När den väl har integrerats kan leverantören av en tredjepartstjänst dela viss information med Select Telecom-appen. Till exempel, om en applikation för hantering av kundrelationer är integrerad för att tillåta att information importeras till kunden, kan vi få namn och e-postadresser till kontakter, tillsammans med ytterligare information som applikationen har valt att göra tillgänglig för att underlätta integrationen. När en Tredjepartstjänst integreras av Kunden har Select Telecom behörighet att ansluta och få tillgång till information som görs tillgänglig genom integrationen i enlighet med vårt avtal med Tredjepartsleverantören.

Bearbetningsändamål

Den information om dig som samlas in och genereras när våra tjänster används, hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska kompletterande dataskyddslagen och för följande ändamål:

Att fullgöra skyldigheter inom gällande avtal för leverans av tjänster och produkter.

För att tillhandahålla serviceinformation och uppdateringar.

Informationsskydd och tillgång till personuppgifter

Select Telecom AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandarder, för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas skyddas från obehörig åtkomst. En begränsad andel av de anställda har tillgång till information om dig och hanteringen av informationen är reglerad. Alla de anställda har ingått sekretessavtal.

Rätt till åtkomst till personuppgifter

Du har rätt att från Select Telecom AB få bekräftelse på huruvida personuppgifter om dig behandlas eller inte, och i så fall tillgång till personuppgifterna och följande information:

(a) syftet med behandlingen;

(b) De berörda kategorierna av personuppgifter.

(c) De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer.

d) Om möjligt, den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om det inte är möjligt, de kriterier som använts för att fastställa denna period.

(e) förekomsten av rätten att från Select Telecom AB begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling;

(f) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

(g) om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om deras källa;

(h) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om logiken i fråga, samt betydelsen och de förutsedda konsekvenserna av sådan behandling. När personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR avseende överföringen.

Rätt till rättelse

Select Telecom AB strävar efter att endast behandla personuppgifter som är korrekta och att de är uppdaterade.

Rättelse

Du har rätt att av Select Telecom AB, utan onödigt dröjsmål, få rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig.

Begränsning av bearbetning

Du har rätt att från Select Telecom AB få begränsning av behandlingen bland annat när riktigheten av personuppgifterna bestrids av dig, när behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av deras användning istället eller när Select Telecom AB inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens syften, utan de krävs av dig för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till Select Telecom AB, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Select Telecom AB där behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett kontrakt eller om behandlingen utförs på automatiserade sätt.

Profilering

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör dig utifrån automatiserade beslut och/eller profilering. Detta gäller inte om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och Select Telecom AB eller följer av en rättslig förpliktelse.

Rätt att framföra klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. [I Sverige Datainspektionen].

Databehandlingsavtal

Select Telecom AB samarbetar med andra företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av Select Telecom AB. Select Telecom AB använder endast databehandlare som ger tillräckliga garantier för att de genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen kommer att uppfylla kraven i GDPR och säkerställa skyddet av rättigheterna för alla berörda registrerade.

Behandling av en databehandlare regleras av ett avtal som är bindande för databehandlaren med avseende på Select Telecom AB och som anger ämnet och varaktigheten för behandlingen, arten och syftet med behandlingen, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade och skyldigheterna och rättigheterna för Select Telecom AB.

Cookies

Select Telecom AB använder cookies för att göra det enklare för dig att få rätt innehåll när du besöker oss online, till exempel när du handlar online kommer varor som lagts i en varukorg att finnas kvar tills du lämnar vår webbplats. Select Telecom AB använder också cookies för att föra statistik över hur webbplatsen används.

En cookie är en textfil som sparas på din dator. Denna cookie innehåller ingen personlig information. Cookies används för att ge besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se en användares internetsurfning.

Marknadsopt-out

Om du inte vill få marknadsförings-/annonsmaterial från oss, eller företag som vi samarbetar med, måste du meddela oss detta skriftligen.

Anmälan ska skickas till:

Select Telecom AB

Smedjegatan 22

352 46 Växjö

eller via mejl till info@selecttelecom.se

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Select Telecom AB

Smedjegatan 22

352 46 Växjö

E-post: info@selecttelecom.se

Loading...